Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Nghĩa Hoà

Lạng Giang, Bắc Giang
3880583
c1nghiahoalg.bacgiang@moet.edu.vn